GAL îşi va elabora o procedură de selecție proprie în care să fie descris procesul de evaluare și selecție a proiectelor, inclusiv procedura de soluţionarea contestaţiilor așa cum a fost menționat în capitolul ”Mecanismul de implementare” din Planul de Dezvoltare Locală.

Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală a GAL/Comitetul Director al GAL, iar pentru transparență vor fi postate pe pagina de web a GAL. Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL lansează apeluri de selecţie a proiectelor, pe plan local.

GAL trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a se asigura transparența procesului de selecție, folosind mijloacele de informare mass-media cu acoperire locală, postare pe pagina de web proprie, afișare la sediul GAL și la sediile consiliilor județene și ale consiliilor locale ale localităților - partenere în GAL, inclusiv la sediile consiliilor locale care nu sunt partenere, dar care se afla în teritoriul GAL.

Notă! Apelul de selecţie se lansează cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanţare privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL.

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție publicate pe pagina de internet a GAL-ului și afișate la sediul GAL-ului. Pentru variantele publicate în presă și în variantele afișate la sediul consiliilor județene/ sediile localităților membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție.

Atenţie! Elaborarea procedurii de selecţie a proiectelor în cadrul procesului de implementare a PDL, ca de altfel toate demersurile privind acţiunile de implementare a măsurilor LEADER în cadrul teritoriului vor trebui să fie conforme cu prevederile PDL pe baza căruia GAL a fost selectat. Nu vor fi acceptate alte tipuri de proiecte decât cele care sunt precizate în PDL pe baza căruia GAL a fost selectat.

Sursa: Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 - versiunea 02 din mai 2012 (selecție)