Selecţia proiectelor efectuată de GAL. În vederea stabilirii criteriilor de selecţie, GAL preia criteriile de selecţie menţionate în Ghidul solicitantului pentru măsurile din axele 1, 2 şi 3, la care se adăugă și criteriile de selecție locală din Strategia de dezvoltare locală.

În cazul criteriilor de selectie locala stabilite la nivelul masurilor cuprinse în PDL, acestea vor fi evidentiate separat pentru fiecare masura în parte. Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu trebuie să depăşească 100 de puncte. GAL are obligaţia de a specifica clar criteriile de selecţie şi punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu în parte.

Deasemenea, GAL va stabili un punctaj minim pe proiect, obligatoriu de obținut, pentru ca acesta să fie selectat. Punctajul minim al unui proiect selectat trebuie să aibă o valoare mai mare decât punctajul maxim acordat criteriului de selecție cu cea mai mică importanță.

Punctajele acordate pentru fiecare criteriu de selectie se aprobă de Adunarea Generală/Consiliul Director al GAL, funcție de prevederile statutului coroborate cu strategia aprobată de Autoritatea de Management pentru PNDR, (punctajele făcând parte din Procedura de selecție a GAL).

GAL va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție. GAL va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție și va transmite solicitanților notificări privind rezultatul evaluării și selecției. Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanților.

Notificările transmise solicitanților trebuie să conțină motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție - precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor.

Contestațiile primite vor fi analizate de GAL în baza unei proceduri interne proprii. Solicitanții ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate , pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de web a GAL.

Atenţie! Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care completează și un angajat care verifică. Toate fișele de verificare vor fi semnate numai de către angajații GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță sau suport tehnic extern.

În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecție, Comisia de contestații constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa. În cazul în care se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul nu este eligibi, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației.

Proiectele care nu corespund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în Planul de Dezvoltare Locală pe baza căruia GAL a fost selectat, nu vor fi selectate în vederea depunerii la CDRJ/APDRP. În cadrul GAL se constituie Comitetul de Selecţie ce are rol de selecție pentru proiectele ce vor fi implementate în teritoriul GAL. Procedura de selecție este elaborată de către personalul GAL și aprobată de Adunarea Generală sau Consiliul Director (conform prevederilor Statutului GAL).

Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la OJPDRP, fiecare fiind însoţită de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și Raportul de Selecție, însoțit de o copie a Declarațiilor pe proprie răspundere a angajaților GAL care participă la procesul de evaluare, al membrilor Comitetului de Selecție și al membrilor Comisiei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), privind evitarea conflictului de interes întocmite la nivelul GAL.

Sursa: Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 - versiunea 02 din mai 2012 (selecție)