Solicitanții și personalul APDRP vor utiliza Ghidul solicitantului și versiunea manualului de procedură aferent măsurii în cadrul căreia se încadrează proiectele, în vigoare la data lansării Apelului de selecție de către GAL, disponibile pe site-ul www.apdrp.ro și www.madr.ro.

După ce proiectele au fost selectate la nivelul GAL, reprezentantul GAL va depune proiectul (Cererea de Finanţare şi anexele acesteia) la OJPDRP, în vederea finanţării. Ghidul Solicitantului v01 – Măsura 41 Pagina 16 Informaţiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP.

Depunerea proiectelor în vederea finanțării prin Măsura 41 nu depinde de lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor finanțate prin alte măsuri din Axele 1, 2 și 3 – PNDR. Cererile de Finanţare trebuie să fie însoţite obligatoriu de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii, Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și Raportul de Selecție.

Proiectul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate specifice fiecărei măsuri în care se încadrează ca obiective și tip de investiție, cu precizarea că, pentru proiectele ce prevăd construcții și/sau montaj, solicitantul este obligat să depună, împreună cu Cererea de Finanțare, Studiul de Fezabilitate și Proiectul tehnic al investiției pentru care se solicită finanțare.

Pentru a evita decontarea aceleiași cheltuieli de mai multe ori, din surse diferite, solicitantul este obligat să prezinte ca document suplimentar la Secțiunea C a Cererii de Finanțare, extras din proiectul tehnic (pentru investițiile în curs) sau proces verbal de recepție (pentru investițiile finalizate) întocmit pentru investițiile înscrise în această secțiune.

După finalizarea procesului de verificare a conformității și eligibilității, CRPDRP transmite o notificare către solicitant şi una către GAL, de înştiinţare cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, GAL poate depune contestaţii privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilităţii, la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit responsabil de primirea proiectului.

Pentru a se încheia contractul de finanţare între beneficiar şi CRPDRP, solicitantul trebuie să respecte cerinţele de conformitate, eligibilitate și intensitatea sprijinului prezentate în Ghidurile Solicitantului pentru fiecare măsură în care se încadrează proiectul. Ghidurile Solicitantului și procedurile de implementare aferente sunt disponibile pe pagina de web a APDRP – www.apdrp.ro și www.madr.ro (pentru măsurile 141 și 142).

Sursa: Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 - versiunea 02 din mai 2012 (selecție)