Selecţia proiectelor finanţate prin Măsura 41 – Implementarea strategiilor de Dezvoltare Locală, se realizează la nivelul GAL de către Comitetul de Selecţie.

Criteriile şi punctajul acordat la selecţie vor fi elaborate de către GAL. Criteriile de selecție sunt preluate din Ghidurile solicitantului elaborate de către APDRP și AM PNDR și aprobate de către Ministrul agriculturii și dezvoltării ruralepentru Măsura în care se încadrează proiectul, la care se adaugă criteriile locale stabilite în strategia de dezvoltare locală (după caz).

Comitetul de selecţie trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanţare se regăseşte în obiectivele propuse în planul de dezvoltare locală şi se încadrează în planul financiar al GAL şi de asemenea, de faptul că, implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei de dezvoltare locală.

ATENŢIE! Cererile de finanţare depuse spre finanţare din Axa 4 – LEADER, nu vor intra în procesul de selecţie efectuat la nivelul Autorităţii de Management pentru PNDR, realizat pentru fiecare măsură din axele 1, 2 şi 3. Proiectele fiecărui GAL, pentru care se acordă ajutor nerambursabil din Măsura 41, vor fi finanţate până la incidenţa sumei prevăzute în acest scop, în planul financiar al GAL.

Cheltuielile eligibile şi neeligibile în cadrul proiectului. Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în prealabil de către beneficiar. Un proiect poate conţine cheltuieli eligibile dar şi neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate integral de către beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile asigurate prin Măsura 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”, vor fi acordate beneficiarilor eligibili conform listelor indicative de cheltuieli eligibile aferente măsurii în care se încadrează proiectul. Pentru proiectele atipice, GAL vor preciza categoriile de cheltuieli eligibile, preluate din Planul de Dezvoltare Locala.