Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea ajutorului). Obiectivele şi scopul unor astfel de măsuri, beneficiarii, acţiunile şi costurile eligibile, intensitatea ajutorului şi criteriile pentru selecţia proiectelor se regăsesc în planul de dezvoltare locală aprobat de Autoritatea de Management.

Proiectele care vor fi finanţate prin axa LEADER vor fi proiecte mici cu valoarea totală a investiţiei de maxim 400.000 euro, din care co-finanţarea publică nu depaşeşte 200.000 euro. Ajutorul public acordat proiectelor finanţate prin Axa LEADER trebuie să respecte procentul de co-finanţare publică impus de Măsura în care se încadrează proiectul, dar să nu fie mai mare de 200.000 euro.

În cazul proiectelor integrate, solicitantul trebuie să completeze câte un formular de buget indicativ aferent fiecărui tip de acțiune din cadrul proiectului respectiv, precum și un buget indicativ totalizator al proiectului. Deasemenea trebuie să completeze câte un formular de Plan Financiar pentru fiecare tip de acțiune în parte.

Ajutoare de stat. Sprijinul financiar acordat prin Măsura 41 (411, 412, 413) respectă regula de minimis aşa cum este prevăzută de Regulamentul CE nr. 1998/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Plăţi în avans. Beneficiarii Măsurii 41 pot beneficia de plata în avans conform dispoziţiilor prevăzute în acest sens, în fişele măsurilor în care acestea se încadrează.

Atenţie! Proiectele ce se vor finanţa prin Măsura 41 – “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”, se pot depune la OJPDRP, după încheierea Contractului de Finanţare între GAL cu APDRP pe Sub-Măsura 431.2 “Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”, astfel încât perioada de contractare să se încheie cel mai târziu la 31.12.2013 - sfârşitul perioadei de programare.

Depunerea proiectelor la OJPDRP nu depinde de deschiderea sesiunilor de depunere aferente măsurilor din axele 1, 2 şi 3, acestea vor fi depuse după ce vor fi selectate la nivelul GAL și după ce APDRP a lansat Apelul de deschidere a sesiunii de primire a cererilor de finanțare, pe Măsura 41.

Proiectele vor fi verificate pe măsură ce vor fi depuse de către beneficiari la OJPDRP, fiind o sesiune de primire deschisă permanent, până la consumarea sumei alocate finanţării Măsurii 41 în cadrul fiecărei Strategii de Dezvoltare Locală. Durata de execuție a proiectelor (durata de implementare și plată) va respecta prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare și nu va depăși data limită stabilită pentru implementarea PNDR.

Sursa: Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 - versiunea 02 din mai 2012 (selecție)