Contractarea fondurilor. După ce s-au încheiat toate etapele de verificare a Cererii de Finanţare, inclusiv Verificarea pe teren pentru proiectele de investiţii, Centrele Regionale vor notifica solicitantul şi GAL-ul, privind decizia de finanţare, iar în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul CRPDRP de care aparţine, în vederea semnării Contractului de Finanţare (se recomandă consultarea textului integral al Contractului de Finanţare – poate fi accesat pe link-ul www.apdrp.ro).

În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul stabilit în Notificare şi nici nu anunţă APDRP, atunci se consideră ca a renunţat la ajutorul financiar.

Derularea contractelor de servicii. După semnarea Contractului de Finanțare, înainte de începerea efectivă a derulării activităților, Beneficiarul are obligația să prezinte la OJPDRP, spre verificare și aprobare, un Raport Iniţial.

Raportul va conține o descriere a activităților proiectului și va avea anexat un grafic calendaristic de desfășurare a acestor activități, pentru toată perioada de implementare a proiectului. Informațiile din Raportul Inițial trebuie să concorde cu descrierea proiectului din Cererea de Finanțare. Primirea avizului favorabil din partea OJPDRP autorizează Beneficiarul să înceapă derularea efectivă a activităților.

În cazul neavizării Raportului Inițial, Beneficiarul are obligația de a-l reface (ținând cont de observațiile menționate în adresa de înștiințare) în termen de 5 zile de la primirea înștiințării. Dacă Raportul primește neavizat și a doua oară, Contractul de Finanțare se reziliază.

Pe parcursul și la finalul derulării proiectului, Beneficiarul trebuie să transmită la OJPDRP, Rapoarte de Implementarecorespunzătoare etapei de derulare a proiectului, ce trebuie să conțină descrierea activităților desfășurate până la momentul depunerii raportului.

Raportul intemediar/final poate fi redepus de maximum două ori, în cazul în care după a doua redepunere a acestuia raportul va fi neavizat, acestuia nu i se vor deconta cheltuielile aferente activitățiilor pentru care raportul nu a fost avizat. Beneficiarul va întocmi rapoartele utilizând formularele cadru, completând cu informațiile cerute în acestea. Formularele cadru se pot descărca de pe site-ul www.apdrp.ro , la secțiunea Măsura 41.

Beneficiarul depune Raportul Inițial, intermediar și final de activitate la SVCF-OJPDRP, în două exemplare originale, în vederea verificării și aprobării. 4.3 Achiziţiile Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achiziţii aşa cum se specifică în Ghidul Solicitantului aferent fiecarei măsuri, în care se încadrează ca scop proiectele finanţate prin Măsura 41.

Achizițiile. Beneficiarul are posibilitatea să demareze procedura de achiziţii aşa cum se specifică în Ghidul Solicitantului aferent fiecarei măsuri, în care se încadrează ca scop proiectele finanţate prin Măsura 41.

Plata. Beneficiarul trebuie să depună la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată, aşa cum este prevăzut în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri.

Dosarul Cererii de Plată se depune de beneficiar la OJPDRP în două exemplare pe suport de hârtie, la care se ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de Plată (ANEXA la Contractul de Finanţare), prezentate pe site-ul: www.apdrp.ro.

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui Dosar de cerere de plată este de maxim 90 zile calendaristice de la data când cererea de plată este completă.

Atenţie! Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/şi să modifice investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare, inclusiv durata de monitorizare (2 ani de la finalizarea contractului de finanțare).

Sursa: Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 - versiunea 02 din mai 2012 (selecție)