Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare se regăsesc în Ghidul Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul finanţat prin Măsura 41.

Formularele şi documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare şi pentru Cererea de Plată sunt menţionate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii în care se încadrează proiectul finanţat prin Măsura 41.

Pentru proiectele depuse spre finanţare din Axa 4 - Măsura 41, este obligatoriu ca solicitantul să anexeze la Cererea de Finanţare, pe langă celelalte documente impuse de specificul fiecărei măsuri, Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a eligibilităţii, Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și Raportul de Selecție întocmite de GAL, însoțit de copiile Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție.

În pagina de internet a APDRP se pot consulta şi descărca:

  • Actele normative utile (www.apdrp.ro – Informaţii utile – Acte normative – Legislaţie specifică FEADR)
  • Fişa Măsurii 41 vezi link www.apdrp.ro – Investiţii prin FEADR – LEADER Axa IV – Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală ;
  • Proceduri de lucru pentru implementarea PNDR;
  • Ghidul Solicitantului şi documente necesare/ măsuri (www.apdrp.ro - Investiţii prin FEADR)

Sursa: Ghidul Solicitantului pentru Masura 41 - versiunea 02 din mai 2012 (selecție)